Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβειρίου Λήμνου

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβειρίου Λήμνου» αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προταραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το συνολικό υποέργο, με ημερομηνία έναρξης την 1η/08/2016, πραγματοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και στο πλαίσιό του περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Καβειρίου Λήμνου.
  • Ενημερωτικές πινακίδες.
  • Αρχαιολογικός οδηγός, ενημερωτικά φυλλάδια και ηχητική ξενάγηση.
  • Παροχές σε ΑμεΑ (προμήθεια ηλεκτρικού αμαξιδίου, πινακίδα αφής, φυλλάδια BRAIILLE).
  • Εκπαιδευτικά πρoγράμματα (2) και (1) επιστημονικό συνέδριο

 

Η ημερομηνία λήξης του έργου, έχει οριστεί για την 31η/12/2019.