Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Το έργο «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το συνολικό υποέργο, με προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης 2/12/2019, θα πραγματοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και θα περιλαμβάνει:

-        Εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό του κτηρίου αποθηκών με ερμάρια φύλαξης, γραφεία και χώρους εγκατάστασης εργαστηρίων και εξυπηρέτησης του υπηρετούντος προσωπικού (εμβαδού περίπου 210 τ. μ.).

-        Εκσυγχρονισμό του κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου (εμβαδού 610 τ. μ.) με μία νέα μόνιμη αρχαιολογική έκθεση, που θα περιλαμβάνει συντηρημένα εκθέματα, εποπτικό υλικό, ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, νέες προθήκες, νέο φωτισμό, βάσεις γλυπτών και επιγραφών, ενημερωτικών πινακίδων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου.

-        Έκδοση φυλλαδίων στα ελληνικά και αγγλικά και σε γραφή Braille, καθώς και έκδοση αρχαιολογικού οδηγού.

-        Εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρά παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας.

Η ημερομηνία λήξης του έργου, έχει οριστεί για την 31η/3/2023.