Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του Έργου « Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης-EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» απολογιστικά και με αυτεπιστασία

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του Έργου « Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης-EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου