Ματαίωση διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Ματαίωση διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση»,
του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου
- Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών»