Ματαίωση διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού

Ματαίωση διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για
συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής
Νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 3 «Προμήθεια Αδρανών
Υλικών» (CPV: 14212200-2: Αδρανή Υλικά), του έργου με τίτλο «Στερέωση και
Αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος Β) του Επάνω Κάστρου και Ανάπλαση
μιας Οικίας Οθωμανικών Χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» με κωδικό MIS
5041895.