Περίληψη Διακήρυξης 01/2022 Ανοιχτού-Δημόσιου Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης 01/2022 Ανοιχτού-Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Φυσικής Υδραυλικής Άσβεστου NHL 5.0», (CPV: 44921200-4 - Φυσική Υδραυλική Άσβεστος NHL 5.0), στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Προμήθεια Φυσικής Υδραυλικής Άσβεστου» του έργου: «Στερέωση και Αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος Β) του Επάνω Κάστρου και Ανάπλαση μιας Οικίας Οθωμανικών Χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης», με κωδικό MIS 5041895