ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια
« Ειδικών αδρανών υλικών »
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας
του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης »

Αρχεία