ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης
στον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου»
o (CPV: 31527260-6 / Φωτιστικά συστήματα),
o (CPV: 45316000-5 / Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου Πολιόχνης Λήμνου»
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%