«Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής»

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Το έργο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής» αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: “Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία”, του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές υπηρεσίες» που εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου αφορά στα εξής:

 

α) Έλεγχος του πολιτιστικού - αρχαιολογικού περιεχομένου των παραδοτέων του έργου που αφορούν στην προετοιμασία, παραγωγή και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου και υλικού στους ακόλουθους αρχαιολογικούς χώρους/ μνημεία/ μουσεία:

1. Αρχαιολογικός χώρος Θερμής

2. Ακρόπολη Ερεσού

3. Αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης

4. Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας

5. Κάστρο Μυτιλήνης

6. Κάστρο Μήθυμνας

7. Κάστρο Σιγρίου

8. Γενί τζαμί Μυτιλήνης

9. Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης

10. Βαλιδέ Τζαμί στην πόλη της Μυτιλήνης

11. Αρχοντικό Βαρελτζήδαινας στην Πέτρα Λέσβου

Για το κάθε σημείο ενδιαφέροντος θα υπάρχει ένα κείμενο περιγραφή περίπου 100 – 200 λέξεων και από 1-3 φωτογραφίες αντιπροσωπευτικές.

β) Τεκμηρίωση και έλεγχος του παραπάνω περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί στις ψηφιακές εφαρμογές που θα παραχθούν από τον φορέα υλοποίησης και αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά.