ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στην Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

100 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Νέο και παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, Κάστρο Μυτιλήνης, Αρχαίο Θέατρο & Αρχαιολογικοί χώροι πόλης Μυτιλήνης ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1 
101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Μεσαιωνικό Κάστρο Μολύβου Λέσβου (Δ. Δυτικής Λέσβου) Ν. Λέσβου ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια
απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1
102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, Κάστρο Μυτιλήνης & Αρχαιολογικοί χώροι πόλης Μυτιλήνης (Δ. Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης για διάρκεια  απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1