Περίληψη Διακήρυξης 02/2022 Ανοιχτού-Δημόσιου Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης 02/2022 Ανοιχτού-Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Αδρανών Υλικών», (CPV: 14212200- 2 – Αδρανή Υλικά), στο πλαίσιο του 3ου υποέργου «Προμήθεια Αδρανών Υλικών» του έργου: «Στερέωση και Αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος Β) του Επάνω Κάστρου και Ανάπλαση μιας Οικίας Οθωμανικών Χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης», με κωδικό MIS 5041895