ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

     ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Β.Α.

     ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

     ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Β.Α. ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

     ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ       ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΠΕ Αρχαιολόγος

 

(με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία)

1 θέση

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μεσαιωνικών μνημείων και οχυρώσεων)

1 θέση

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων)

1 θέση

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα)

1 θέση

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους)

1 θέση

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

(με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθου)

1 θέση

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

(με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθου)

1 θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

(με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες)

12 θέσεις