ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

      ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ   

      Δ/Δ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΤΡΥΓΩΝΑ (ΤΡΥΓΩΝΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΙΑΣΕΛΛΗ) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ.

        ΠΕ Αρχαιολόγος  1 θέση (6 ΜΗΝΕΣ)

        ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 1 θέση (3 ΜΗΝΕΣ)

        ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης  1 θέση (6 ΜΗΝΕΣ)