ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση

ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών (με εμπειρία σε διαδραστικές και ψηφιακές εφαρμογές) 1 θέση

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστή (με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική 
διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους ή που
υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας) 1 θέση