Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου:
«Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου» που έχει
ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και υλοποιείται με τη μέθοδο της
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση 
ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 Θέση 
ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 6 Θέσεις