ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για το Υποέργο 4: «Επισκευή και ανακαίνιση μεταλλικής κατασκευής αποθηκών» (κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία από τσιμεντοσανίδες, σκελετός στέγης και επικάλυψη με κεραμίδια και ξύλινα πετσώματα) στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου», κωδικός ΟΠΣ 5044924 CPV 45453000-7/Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης