ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη και πετρέλαιο
κίνησης), για τις ανάγκες των υπηρεσιακών αυτοκινήτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΥ 8613, KY
9709, KY 9718 και KY 9740 αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου, στη νήσο Λέσβο.