ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη και πετρέλαιο
κίνησης), για τις ανάγκες των υπηρεσιακών αυτοκινήτων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου στη νήσο
Λήμνο.