ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φαρμακευτικού
υλικού εργοταξίου στο πλαίσιο της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για τις
ανάγκες του υποέργου 2: «Αρχαιολογικές εργασίες» της Πράξης «Εσωτερικά
δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης Δ.Ε.
Μανταμάδου»