ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φαρμακευτικού
υλικού εργοταξίου στο πλαίσιο της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για τις
ανάγκες του υποέργου 2: «Αρχαιολογικές Εργασίες» της Πράξης «Εξωτερικό
Δίκτυο Ύδρευσης Αγίας Παρασκευής Λέσβου».