ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού
εργοταξιακού χώρου πρώτων βοηθειών, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του 5ου υποέργου:
«Αρχαιολογικές Εργασίες υποέργου 1ου» της πράξης «Έργα Αποχέτευσης,
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών».