ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια επιστημονικών βιβλιών για 

τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.