ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις
ανάγκες του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης και των Εργαστηρίων Συντήρησης Κάτω
Κάστρου Μυτιλήνης, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου.