ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη
του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», ενταγμένης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014 –
2020», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε πιστοποιημένο εργαστήριο, την διερεύνηση
μακροσκοπικής ανάλυσης και μελέτης αρχαιοβοτανικών δειγμάτων από τον αρχαιολογικό
χώρο Πολιόχνης Λήμνου. Αναλυτικότερα η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ζητείται η διαλογή των διατηρημένων φυτικών καταλοίπων από σύνολο 450 περίπου
δειγμάτων, η ταυτοποίηση τους, η ποσοτικοποίηση του υλικού και η ψηφιακή καταγραφή
των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της αρχαιοβοτανικής συγκέντρωσης.