ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την επικαιροποίηση τευχών Οικονομικού
Προϋπολογισμού και επικαιροποίηση μελέτης στερέωσης νοτίου προτειχίσματος και βραχωδών
πρανών μεσαιωνικού κάστρου Μήθυμνας.