ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης για την
αναβάθμιση του φωτογραφικού αρχείου και ευρημάτων για τις ανάγκες της ΕΦΑ Λέσβου.