ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λογισμικών Η/Υ που αφορούν α) το
σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης αποθήκης και β) το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης αδειών υπαλλήλων, για τις ανάγκες της ΕΦΑ Λέσβου.