ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια ανάλυσης ανασκαφικού
υλικού (καμένων δομών), (cpv:71351720-6/ Γεωφυσικές μελέτες αρχαιολογικών χώρων)
από τον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
«Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου».