ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση ηλεκτρολογικής τεχνικής έκθεσης και σύνδεσης εργοταξιακού ρεύματος στο πλαίσιο του έργου:

«Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

Αρχεία