ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ειδών απολύμανσης των γραφείων, των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στη
νήσο Λέσβο, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου.