ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Α3, Α4
και γραφικής- σχεδιαστικής ύλης για τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΦΑ Λέσβου, στη
νήσο Λέσβο