ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Α3, Α4 και
γραφικής- σχεδιαστικής ύλης για τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΦΑ Λέσβου, στη νήσο Λήμνο.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: