ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων (container),
στο πλαίσιο της πράξης «Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης»
(CPV: 44613300-3 / Τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια) 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο
Μυτιλήνης»