ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου
με εφελκυόμενες μεμβράνες, στο πλαίσιο της πράξης «Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω
Κάστρου Μυτιλήνης» (CPV: 45223210-1 / Χαλύβδινες Δομικές Κατασκευές)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας
του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης»