Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λέσβου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών - Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Το έργο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λέσβου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών - Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης» αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: “Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία”, του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης για την προβολή των αρχαιολογικών χώρων της ακριτικής Λέσβου ως Πολιτιστική διαδρομή με ψηφιακά μέσα και με κύριο άξονα τις κάτωθι δράσεις:

α) μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

β) μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνημεία της Λέσβου αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου. Η εφαρμογή θα παρέχει ψηφιακό περιεχόμενο με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented reality) σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τουριστικά και πολιτιστικά.

γ) τη δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης στον χώρο του Κάτω Κάστρου. Το κέντρο θα εγκατασταθεί σε μία από τις οθωμανικές οικίες που θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης» που έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λέσβου με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Η προμήθεια του βασικού εξοπλισμού θα γίνει από το πρόγραμμα ΠΔΕ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την προβολή του υλικού θα είναι αντικείμενο του παρόντος έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα, το πρώτο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, αφού απαιτεί αυξημένη επιστημονική, ιστορική και αρχαιολογική επιμέλεια και το δεύτερο με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 4412/2016.