Στερέωση και αποκατάσταση του ΒΑ περιβόλου (τμήμα Β) στο Επάνω Κάστρο και ανάπλαση μιας οικίας Οθωμανικών χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο της συνέχισης της ανάδειξης και αποκατάστασης του μεσαιωνικού Κάστρου της Μυτιλήνης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. για το Βόρειο Αιγαίο  2014-2020 ενέταξαν στο εν λόγω πρόγραμμα, το έργο "Στερέωση και αποκατάσταση του ΒΑ περιβόλου (τμήμα Β) στο Άνω Κάστρο, καθώς και αποκατάσταση μιας οικίας οθωμανικών χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης". Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εργασίες στερέωσης των υποκείμενων βραχωδών πρανών του ΒΑ περιβόλου, αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αρμολογήματα, μικροστερεώσεις λιθοδομών, αναστηλωτικές εργασίες, αποκαταστάσεις και ανακτίσεις, συντηρήσεις επιφανειών, αποχωματώσεις για την διερεύνηση της θεμελίωσης του οχυρωματικού περιβόλου, σχεδιάσεις-αποτυπώσεις, μελέτη στήριξης ικριωμάτων, προμήθεια ικριωμάτων, έκδοση πληροφοριακού υλικού και εκπαιδευτικού προγράμματος, εκτύπωση φυλλαδίων και φυλλαδίων Braille σε ελληνικά και αγγλικά, πινακίδες σήμανσης-πληροφόρησης, παραγωγή ψηφιακού ντοκιμαντέρ, υλοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης (όπερα), χάραξη και υλοποίηση διαδρομών επισκεπτών εσωτερικά του ΒΑ περιβόλου (περιοχές Α-Γ, Β και Δ).