Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη φρουρίου Σιγρίου ν. Λέσβου

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη φρουρίου Σιγρίου ν. Λέσβου