Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση
βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» του έργου
«Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή
Δεξαμενή)» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ
5150043 και υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες - αποκατάσταση Μνημείων        1 Θέση Μυτιλήνη Λέσβος