Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

Τεύχος Διακήρυξης

Εικόνα
Περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 22/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκών για εκθέματα» (CPV: 39151100-6/Συστήματα Ραφιών ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης: «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ 5044924 ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής Προϋπολογισμός: 56.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29-11-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 29-11-2023 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 2023

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις