Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 8/2024

Εικόνα
Περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 8/2024 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για το Υποέργο 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρίων για τη στερέωση
των βραχωδών πρανών» (CPV: 44531000-1 Κοχλιωτοί συνδετήρες) στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης
(περιοχή Δ’ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» ΟΠΣ 5150043 ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις