ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 09/2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 09/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για το Υποέργο 6: «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και προμήθεια ξυλείας» της πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου», με κωδικό ΟΠΣ 5044924 CPV: 44221000-5: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη