ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 8/2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 8/2023
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για την «Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης»
(CPV: 44113100-6 - Υλικά πλακόστρωσης )
στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Στερέωση και αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος
Β΄) του Επάνω Κάστρου και ανάπλαση μιας οικίας Οθωμανικών χρόνων στο κάτω κάστρο
Μυτιλήνης»
της πράξης: «Στερέωση και αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος Β΄) του Επάνω
Κάστρου και ανάπλαση μιας οικίας Οθωμανικών χρόνων στο κάτω κάστρο Μυτιλήνης»
ενταγμένης στο «Ε.Π. « Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020»
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 5041895
Κωδικός Ενάριθμος: 2019ΕΠ08810029
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 69.849,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 05/04/2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03/04/2023